Gizlilik Koşulları

05/03/2024 21:42:08


Bu Web Sitesi Gizlilik Koşulları (“Gizlilik Koşulları”) balonsistem.com (“Web Sitesi”)ve bunun içeriğindeki hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalandığınız süreçte paylaştığınız ve/veyaelde edilen bilgilerinizin gizliliğine ilişkindir.Web Sitesi’ni ve/veya Hizmetleri kullanmanız, Gizlilik Koşulları’nı okuduğunuz ve kabul ettiğinizanlamına gelir. Gizlilik Koşulları’nda öngörülen yükümlülükleri yerine getiremeyeceğinizidüşünüyorsanız, Web Sitesi ve Hizmetleri kullanmayınız. Bu Gizlilik Koşulları, Web Sitesi Üyelik veKullanım Koşullarının (“Kullanım Koşulları”) eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. KULLANICI BİLGİLERİ
  MÜŞTERİ tarafından satın alma sırasında sunulanlar dahil, Web Sitesi’ne yerleştirilen, iletilen veya Web Sitesi aracılığıyla gönderilen her türlü içerikten ilgili MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ, WebSitesi’ne ilettiği/gönderdiği her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahıslarınhaklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını ve söz konusu bilgilerin iletim hakkına sahipolunduğu beyan ve garanti etmiştir. Bu bilgilerin, içeriğin yanlış olması nedeniyle doğacak tümsonuçlardan ilgili MÜŞTERİ sorumludur.

   

 2. BİLGİLERİN KORUNMASI
  ABC MEDYA, Web Sitesi’ndeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Web Sitesi’neyüklenen, iletilen ve/veya kaydedilen verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak içinçeşitli teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır. Web Sitesi’nden satın alınan hizmetlere ilişkinödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örn: Kredi kartı bilgileri) ABC MEDYA tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler satış ve ödeme işlemlerinin tamamlanabilmesi için, anlaşmalı olunanbankalara veya BDDK onaylı ödeme servis sağlayıcılara aktarılmakta ve bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.

   

 3. KİŞİSEL VERİLER
  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimliği belirli veyabelirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir (“Kişisel Veri”).MÜŞTERİ’nin;Web Sitesi’ni ziyaret etmesi, kullanması ya da Web Sitesi üzerinden satışa sunulan hizmetlerin satınalınması için ad, soyad, telefon numarası, TC/vergi kimlik numarası, , şahıs şirketleri için unvan vevergi dairesi, adres, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri, IP bilgileri, ziyaret edilen bölüm,domain tipi, tarayıcı tipi, kullanım tarih ve saati Web Sitesi’ne iletilmiş, açıklanmış, kaydedilmişolabilir. MÜŞTERİ; iletmiş, açıklamış, kaydetmiş olduğu Kişisel Verilerin, Kullanım Koşulları’ndabelirtilen şartlarla ABC MEDYA’ya açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduklarını ve WebSitesi’ne açıkladıkları, kaydettikleri, ifşa ettikleri her tür Kişisel Verinin ABC MEDYA’ya karşıgizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılırlar.
  2. Söz konusu kişisel veriler, ABC MEDYA tarafından Kanun’un 5. maddesi uyarınca “sözleşmenin kurulmasıveya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinişlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluolması” hukuki sebeplerine dayanılarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenebilmektedir. BuKişisel Veriler ayrıca ilgili MÜŞTERİ’nin açık rızasının bulunduğu hallerde, Web Sitesi anasayfasından ulaşılabilecek Aydınlatma Metni’nde belirtilen diğer amaçlarla da işlenebilecektir.
  3. Özel Nitelikli Kişisel Veriler ABC MEDYA, MÜŞTERİ’den yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk, etnik köken,siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya dasendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ilebiyometrik ve genetik verileri talep etmemektedir. Bu bilgilerin Web Sitesi’ne veya Web Sitesiüzerinden verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı ABC MEDYA’nun bir sorumluluğu yoktur.
  4. Kişisel Veriler ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren, www.abcmedya.com kurumsal web sitesinin“Kişisel Veriler” bölümünde yer alan Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhasıPolitikası bu Gizlilik Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

   

 4. GİZLİLİK KOŞULLARININ İHLALİ
  ABC MEDYA, Gizlilik Koşulları’na uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda,ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içeriktençıkarma, silme hakkını saklı tutar. Bu kural, Gizlilik Koşulları’nın MÜŞTERİ tarafından dolaylıihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. ABC MEDYA’nın burada yazılı herhangi birhukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, ABC MEDYA’nın Gizlilik Koşulları ya da yasadandoğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

   

 5. GİZLİLİK KOŞULLARININ TAKİBİ/DEĞİŞİKLİK
  ABC MEDYA, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Gizlilik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ekkoşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasılkullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tümgizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler Web Sitesi’nde sunulacak veyayınladıkları tarihte yürürlüğe girecektir. Gizlilik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunmasıMÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. Web Sitesi ve Hizmetleri, yapılabilecek bu tarz bir değişikliktensonraki kullanım, Gizlilik Koşulları’ndaki değişiklilerin kabul edildiği anlamına gelir.

   

 6. AÇIK SİSTEM
  MÜŞTERİ; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskliolduğunu, kişisel veriler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırıfiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. ABC MEDYA, Web Sitesi’nin güvenli olduğuyönünde ve/veya kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

   

 7. WEB SİTESİ YARDIMCI PROGRAMLARI
  MÜŞTERİ’nin Web Sitesi’nden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Buyardımcı programlardan yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, WebSitesi veri tabanına kaydedilebilir. Keza MÜŞTERİ’nin Web Sitesi’nden daha kolay yararlanabilmesiiçin bazı “çerez”lerden yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla MÜŞTERİ’ye bazı bilgiler gönderilebilirveya bazı MÜŞTERİ bilgileri toplanabilir.

   

 8. BİLGİ VE İLETİŞİM

  Web Sitesi Gizlilik Koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak dahafazla bilgi alabilirsiniz.